Formula:la-coniugatio-4

Verbum finitum

­
Vox activa
Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. -iō -iam   -iēbam -īrem -iam  
II. sing. -īs -iās -ī! -iēbās -īrēs -iēs -ītō!
III. sing. -it -iat   -iēbat -īret -iet -ītō!
I. plur. -īmus -iāmus   -iēbāmus -īrēmus -iēmus  
II. plur. -ītis -iātis -īte! -iēbātis -īrētis -iētis -ītōte!
III. plur. -iunt -iant   -iēbant -īrent -ient -iuntō!
Vox passiva
Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. -ior -iar   -iēbar -īrer -iar  
II. sing. -īris -iāris -īre! -iēbāris -īrēris -iēris -ītor!
III. sing. -ītur -iātur   -iēbātur -īrētur -iētur -ītor!
I. plur. -īmur -iāmur   -iēbāmur -īrēmur -iēmur  
II. plur. -īminī -iāminī -īminī! -iēbāminī -īrēminī -iēminī
III. plur. -iuntur -iantur   -iēbantur -īrentur -ientur -iuntor!

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
-īre -isse -ūrum,
-am, -um esse
-iēns   -ūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
-īrī -um,
-am, -um esse
-um īrī   -us,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
-iendī -iendus, -a, -um -um

UsusRecensere

{{la-coniugatio-4|1|2|3|act|3plPerfIndAct2|impas|impas2}}
1 = thema praesentis
2 = thema perfecti
3 = thema supini
act = vox activa solum
impas = vox passiva impersonalis plus
impas2 = vox passiva impersonalis III.sg et III.pl plus

ExemplaRecensere

audiōRecensere

{{la-coniugatio-4|aud|audīv|audīt}}

Verbum finitum

­
Thema Vox activa
aud- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. audiō audiam   audiēbam audīrem audiam  
II. sing. audīs audiās audī! audiēbās audīrēs audiēs audītō!
III. sing. audit audiat   audiēbat audīret audiet audītō!
I. plur. audīmus audiāmus   audiēbāmus audīrēmus audiēmus  
II. plur. audītis audiātis audīte! audiēbātis audīrētis audiētis audītōte!
III. plur. audiunt audiant   audiēbant audīrent audient audiuntō!
Thema Vox passiva
aud- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. audior audiar   audiēbar audīrer audiar  
II. sing. audīris audiāris audīre! audiēbāris audīrēris audiēris audītor!
III. sing. audītur audiātur   audiēbātur audīrētur audiētur audītor!
I. plur. audīmur audiāmur   audiēbāmur audīrēmur audiēmur  
II. plur. audīminī audiāminī audīminī! audiēbāminī audīrēminī audiēminī
III. plur. audiuntur audiantur   audiēbantur audīrentur audientur audiuntor!
Thema Vox activa
audīv- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. audīvī audīverim audīveram audīvissem audīverō
II. sing. audīvistī audīveris audīverās audīvissēs audīveris
III. sing. audīvit audīverit audīverat audīvisset audīverit
I. plur. audīvimus audīverimus audīverāmus audīvissēmus audīverimus
II. plur. audīvistis audīveritis audīverātis audīvissētis audīveritis
III. plur. audīvērunt audīverint audīverant audīvissent audīverint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
audīre audīvisse audītūrum,
-am, -um esse
audiēns   audītūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
audīrī audītum,
-am, -um esse
audītum īrī   audītus,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
audiendī audiendus, -a, -um audītum audītū

veniōRecensere

{{la-coniugatio-4|ven|vēn|vent|act=}}

Verbum finitum

Thema Vox activa
ven- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. veniō veniam   veniēbam venīrem veniam  
II. sing. venīs veniās venī! veniēbās venīrēs veniēs venītō!
III. sing. venit veniat   veniēbat venīret veniet venītō!
I. plur. venīmus veniāmus   veniēbāmus venīrēmus veniēmus  
II. plur. venītis veniātis venīte! veniēbātis venīrētis veniētis venītōte!
III. plur. veniunt veniant   veniēbant venīrent venient veniuntō!
Thema Vox activa
vēn- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. vēnī vēnerim vēneram vēnissem vēnerō
II. sing. vēnistī vēneris vēnerās vēnissēs vēneris
III. sing. vēnit vēnerit vēnerat vēnisset vēnerit
I. plur. vēnimus vēnerimus vēnerāmus vēnissēmus vēnerimus
II. plur. vēnistis vēneritis vēnerātis vēnissētis vēneritis
III. plur. vēnērunt vēnerint vēnerant vēnissent vēnerint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
venīre vēnisse ventūrum,
-am, -um esse
veniēns   ventūrus,
-a, -um

Gerundium Gerundivum Supinum
veniendī veniendus, -a, -um ventum ventū

adveniōRecensere

{{la-coniugatio-4|adven|advēn|advent|act=|impas=|3plPerfIndAct2=advēnēre}}

Verbum finitum

Thema Vox activa
adven- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. adveniō adveniam   adveniēbam advenīrem adveniam  
II. sing. advenīs adveniās advenī! adveniēbās advenīrēs adveniēs advenītō!
III. sing. advenit adveniat   adveniēbat advenīret adveniet advenītō!
I. plur. advenīmus adveniāmus   adveniēbāmus advenīrēmus adveniēmus  
II. plur. advenītis adveniātis advenīte! adveniēbātis advenīrētis adveniētis advenītōte!
III. plur. adveniunt adveniant   adveniēbant advenīrent advenient adveniuntō!­
Thema Vox passiva
adven- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
III. sing. advenītur adveniātur   adveniēbātur advenīrētur adveniētur
Thema Vox activa
advēn- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. advēnī advēnerim advēneram advēnissem advēnerō
II. sing. advēnistī advēneris advēnerās advēnissēs advēneris
III. sing. advēnit advēnerit advēnerat advēnisset advēnerit
I. plur. advēnimus advēnerimus advēnerāmus advēnissēmus advēnerimus
II. plur. advēnistis advēneritis advēnerātis advēnissētis advēneritis
III. plur. advēnērunt
advēnēre
advēnerint advēnerant advēnissent advēnerint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
advenīre advēnisse adventūrum,
-am, -um esse
adveniēns   adventūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
advenīrī adventum,
-am, -um esse
adventum īrī   adventus,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
adveniendī adveniendus, -a, -um adventum adventū

dormiōRecensere

{{la-coniugatio-4|dorm|dormīv|dormīt|act=|impas2=}}}

Verbum finitum

Thema Vox activa
dorm- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. dormiō dormiam   dormiēbam dormīrem dormiam  
II. sing. dormīs dormiās dormī! dormiēbās dormīrēs dormiēs dormītō!
III. sing. dormit dormiat   dormiēbat dormīret dormiet dormītō!
I. plur. dormīmus dormiāmus   dormiēbāmus dormīrēmus dormiēmus  
II. plur. dormītis dormiātis dormīte! dormiēbātis dormīrētis dormiētis dormītōte!
III. plur. dormiunt dormiant   dormiēbant dormīrent dormient dormiuntō!­
Thema Vox passiva
dorm- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
III. sing. dormītur dormiātur   dormiēbātur dormīrētur dormiētur —­
III. plur. dormiuntur dormiantur   dormiēbantur dormīrentur dormientur
Thema Vox activa
dormīv- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. dormīvī dormīverim dormīveram dormīvissem dormīverō
II. sing. dormīvistī dormīveris dormīverās dormīvissēs dormīveris
III. sing. dormīvit dormīverit dormīverat dormīvisset dormīverit
I. plur. dormīvimus dormīverimus dormīverāmus dormīvissēmus dormīverimus
II. plur. dormīvistis dormīveritis dormīverātis dormīvissētis dormīveritis
III. plur. dormīvērunt dormīverint dormīverant dormīvissent dormīverint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
dormīre dormīvisse dormītūrum,
-am, -um esse
dormiēns   dormītūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
dormīrī dormītum,
-am, -um esse
dormītum īrī   dormītus,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
dormiendī dormiendus, -a, -um dormītum dormītū