Verbum finitum

­
Vox activa
Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. -em   -ābam -ārem -ābō  
II. sing. -ās -ēs -ā! -ābās -ārēs -ābis -ātō!
III. sing. -at -et   -ābat -āret -ābit -ātō!
I. plur. -āmus -ēmus   -ābāmus -ārēmus -ābimus  
II. plur. -ātis -ētis -āte! -ābātis -ārētis -ābitis -ātōte!
III. plur. -ant -ent   -ābant -ārent -ābunt -antō!
Vox passiva
Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. -or -er   -ābar -ārer -ābor  
II. sing. -āris -ēris -āre! -ābāris -ārēris -āberis -ātor!
III. sing. -ātur -ētur   -ābātur -ārētur -ābitur -ātor!
I. plur. -āmur -ēmur   -ābāmur -ārēmur -ābimur  
II. plur. -āminī -ēminī -āminī! -ābāminī -ārēminī -ābiminī
III. plur. -antur -entur   -ābantur -ārentur -ābuntur -antor!

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
-āre -isse -ūrum,
-am, -um esse
-āns   -ūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
-ārī -um,
-am, -um esse
-um īrī   -us,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
-andī -andus, -a, -um -um


Documentation icon Documentatio formulae[considerabit] [recense] [historia]

Propositum +/-

Creabitur tabula formarum verbi coniugationis primae.

Usus +/-

{{la-coniugatio-1|1|2|3|4|act|infPerfAct2|...}}
1 = thema praesentis
2 = thema perfecti
3 = thema supini
4 = thema non supini
v = vocalis commutando: ā←v (v=a, … )
act = solum vox activa
impas = vox passiva impersonalis III.sg plus
impas2 = vox passiva impersonalis III.sg et III.pl plus
nparf = sine participio infinitivoque futuro
nperf = sine tempore perfecto
ngndv = sine gerundivo
infPerfAct2
3plPerfIndAct2

Exempla +/-

vocō +/-

{{la-coniugatio-1|voc}}

Verbum finitum

­
Thema Vox activa
voc- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. vocō vocem   vocābam vocārem vocābō  
II. sing. vocās vocēs vocā! vocābās vocārēs vocābis vocātō!
III. sing. vocat vocet   vocābat vocāret vocābit vocātō!
I. plur. vocāmus vocēmus   vocābāmus vocārēmus vocābimus  
II. plur. vocātis vocētis vocāte! vocābātis vocārētis vocābitis vocātōte!
III. plur. vocant vocent   vocābant vocārent vocābunt vocantō!
Thema Vox passiva
voc- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. vocor vocer   vocābar vocārer vocābor  
II. sing. vocāris vocēris vocāre! vocābāris vocārēris vocāberis vocātor!
III. sing. vocātur vocētur   vocābātur vocārētur vocābitur vocātor!
I. plur. vocāmur vocēmur   vocābāmur vocārēmur vocābimur  
II. plur. vocāminī vocēminī vocāminī! vocābāminī vocārēminī vocābiminī
III. plur. vocantur vocentur   vocābantur vocārentur vocābuntur vocantor!
Thema Vox activa
vocāv- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. vocāvī vocāverim vocāveram vocāvissem vocāverō
II. sing. vocāvistī vocāveris vocāverās vocāvissēs vocāveris
III. sing. vocāvit vocāverit vocāverat vocāvisset vocāverit
I. plur. vocāvimus vocāverimus vocāverāmus vocāvissēmus vocāverimus
II. plur. vocāvistis vocāveritis vocāverātis vocāvissētis vocāveritis
III. plur. vocāvērunt vocāverint vocāverant vocāvissent vocāverint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
vocāre vocāvisse vocātūrum,
-am, -um esse
vocāns   vocātūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
vocārī vocātum,
-am, -um esse
vocātum īrī   vocātus,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
vocandī vocandus, -a, -um vocātum vocātū

domō +/-

{{la-coniugatio-1|dom|domu|domit}}

Verbum finitum

­
Thema Vox activa
dom- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. domō domem   domābam domārem domābō  
II. sing. domās domēs domā! domābās domārēs domābis domātō!
III. sing. domat domet   domābat domāret domābit domātō!
I. plur. domāmus domēmus   domābāmus domārēmus domābimus  
II. plur. domātis domētis domāte! domābātis domārētis domābitis domātōte!
III. plur. domant doment   domābant domārent domābunt domantō!
Thema Vox passiva
dom- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. domor domer   domābar domārer domābor  
II. sing. domāris domēris domāre! domābāris domārēris domāberis domātor!
III. sing. domātur domētur   domābātur domārētur domābitur domātor!
I. plur. domāmur domēmur   domābāmur domārēmur domābimur  
II. plur. domāminī domēminī domāminī! domābāminī domārēminī domābiminī
III. plur. domantur domentur   domābantur domārentur domābuntur domantor!
Thema Vox activa
domu- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. domuī domuerim domueram domuissem domuerō
II. sing. domuistī domueris domuerās domuissēs domueris
III. sing. domuit domuerit domuerat domuisset domuerit
I. plur. domuimus domuerimus domuerāmus domuissēmus domuerimus
II. plur. domuistis domueritis domuerātis domuissētis domueritis
III. plur. domuērunt domuerint domuerant domuissent domuerint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
domāre domuisse domitūrum,
-am, -um esse
domāns   domitūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
domārī domitum,
-am, -um esse
domitum īrī   domitus,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
domandī domandus, -a, -um domitum domitū

secō +/-

{{la-coniugatio-1|sec|secu|sect}}

Verbum finitum

­
Thema Vox activa
sec- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. secō secem   secābam secārem secābō  
II. sing. secās secēs secā! secābās secārēs secābis secātō!
III. sing. secat secet   secābat secāret secābit secātō!
I. plur. secāmus secēmus   secābāmus secārēmus secābimus  
II. plur. secātis secētis secāte! secābātis secārētis secābitis secātōte!
III. plur. secant secent   secābant secārent secābunt secantō!
Thema Vox passiva
sec- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. secor secer   secābar secārer secābor  
II. sing. secāris secēris secāre! secābāris secārēris secāberis secātor!
III. sing. secātur secētur   secābātur secārētur secābitur secātor!
I. plur. secāmur secēmur   secābāmur secārēmur secābimur  
II. plur. secāminī secēminī secāminī! secābāminī secārēminī secābiminī
III. plur. secantur secentur   secābantur secārentur secābuntur secantor!
Thema Vox activa
secu- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. secuī secuerim secueram secuissem secuerō
II. sing. secuistī secueris secuerās secuissēs secueris
III. sing. secuit secuerit secuerat secuisset secuerit
I. plur. secuimus secuerimus secuerāmus secuissēmus secuerimus
II. plur. secuistis secueritis secuerātis secuissētis secueritis
III. plur. secuērunt secuerint secuerant secuissent secuerint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
secāre secuisse sectūrum,
-am, -um esse
secāns   sectūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
secārī sectum,
-am, -um esse
sectum īrī   sectus,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
secandī secandus, -a, -um sectum sectū

stō +/-

{{la-coniugatio-1|st|stet|stat|stāt|act=|impas=}}

Verbum finitum

Thema Vox activa
st- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. stō stem   stābam stārem stābō  
II. sing. stās stēs stā! stābās stārēs stābis stātō!
III. sing. stat stet   stābat stāret stābit stātō!
I. plur. stāmus stēmus   stābāmus stārēmus stābimus  
II. plur. stātis stētis stāte! stābātis stārētis stābitis stātōte!
III. plur. stant stent   stābant stārent stābunt stantō!­
Thema Vox passiva
st- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
III. sing. stātur stētur   stābātur stārētur stābitur
Thema Vox activa
stet- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. stetī steterim steteram stetissem steterō
II. sing. stetistī steteris steterās stetissēs steteris
III. sing. stetit steterit steterat stetisset steterit
I. plur. stetimus steterimus steterāmus stetissēmus steterimus
II. plur. stetistis steteritis steterātis stetissētis steteritis
III. plur. stetērunt steterint steterant stetissent steterint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
stāre stetisse stātūrum,
-am, -um esse
stāns   stātūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
stārī statum,
-am, -um esse
statum īrī   status,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
standī standus, -a, -um statum statū

obstō +/-

{{la-coniugatio-1|obst|obstit||obstāt|act=|impas=|ngndv=}}

Verbum finitum

Thema Vox activa
obst- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. obstō obstem   obstābam obstārem obstābō  
II. sing. obstās obstēs obstā! obstābās obstārēs obstābis obstātō!
III. sing. obstat obstet   obstābat obstāret obstābit obstātō!
I. plur. obstāmus obstēmus   obstābāmus obstārēmus obstābimus  
II. plur. obstātis obstētis obstāte! obstābātis obstārētis obstābitis obstātōte!
III. plur. obstant obstent   obstābant obstārent obstābunt obstantō!­
Thema Vox passiva
obst- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
III. sing. obstātur obstētur   obstābātur obstārētur obstābitur
Thema Vox activa
obstit- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. obstitī obstiterim obstiteram obstitissem obstiterō
II. sing. obstitistī obstiteris obstiterās obstitissēs obstiteris
III. sing. obstitit obstiterit obstiterat obstitisset obstiterit
I. plur. obstitimus obstiterimus obstiterāmus obstitissēmus obstiterimus
II. plur. obstitistis obstiteritis obstiterātis obstitissētis obstiteritis
III. plur. obstitērunt obstiterint obstiterant obstitissent obstiterint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
obstāre obstitisse obstātūrum,
-am, -um esse
obstāns   obstātūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
obstārī    

Gerundium Gerundivum Supinum
obstandī

duplō +/-

{{la-coniugatio-1|dupl||duplāt|nparf=}}

Verbum finitum

­
Thema Vox activa
dupl- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. duplō duplem   duplābam duplārem duplābō  
II. sing. duplās duplēs duplā! duplābās duplārēs duplābis duplātō!
III. sing. duplat duplet   duplābat duplāret duplābit duplātō!
I. plur. duplāmus duplēmus   duplābāmus duplārēmus duplābimus  
II. plur. duplātis duplētis duplāte! duplābātis duplārētis duplābitis duplātōte!
III. plur. duplant duplent   duplābant duplārent duplābunt duplantō!
Thema Vox passiva
dupl- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. duplor dupler   duplābar duplārer duplābor  
II. sing. duplāris duplēris duplāre! duplābāris duplārēris duplāberis duplātor!
III. sing. duplātur duplētur   duplābātur duplārētur duplābitur duplātor!
I. plur. duplāmur duplēmur   duplābāmur duplārēmur duplābimur  
II. plur. duplāminī duplēminī duplāminī! duplābāminī duplārēminī duplābiminī
III. plur. duplantur duplentur   duplābantur duplārentur duplābuntur duplantor!

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
duplāre duplāns   —­
Vox
passiva
duplārī duplātum,
-am, -um esse
duplātum īrī   duplātus,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
duplandī duplandus, -a, -um duplātum duplātū

+/-

{{la-coniugatio-1|n|act=}}

Verbum finitum

Thema Vox activa
n- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. nem   nābam nārem nābō  
II. sing. nās nēs nā! nābās nārēs nābis nātō!
III. sing. nat net   nābat nāret nābit nātō!
I. plur. nāmus nēmus   nābāmus nārēmus nābimus  
II. plur. nātis nētis nāte! nābātis nārētis nābitis nātōte!
III. plur. nant nent   nābant nārent nābunt nantō!
Thema Vox activa
nāv- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. nāvī nāverim nāveram nāvissem nāverō
II. sing. nāvistī nāveris nāverās nāvissēs nāveris
III. sing. nāvit nāverit nāverat nāvisset nāverit
I. plur. nāvimus nāverimus nāverāmus nāvissēmus nāverimus
II. plur. nāvistis nāveritis nāverātis nāvissētis nāveritis
III. plur. nāvērunt nāverint nāverant nāvissent nāverint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
nāre nāvisse nāns  

Gerundium Gerundivum Supinum
nandī nandus, -a, -um

+/-

{{la-coniugatio-1|d|ded|dat|v=a}}

Verbum finitum

­
Thema Vox activa
d- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. dem   dabam darem dabō  
II. sing. dās dēs dā! dabās darēs dabis datō!
III. sing. dat det   dabat daret dabit datō!
I. plur. damus dēmus   dabāmus darēmus dabimus  
II. plur. datis dētis date! dabātis darētis dabitis datōte!
III. plur. dant dent   dabant darent dabunt dantō!
Thema Vox passiva
d- Tempus praesens imperfectum futurum
Persona indicativ. coniunct. imperat. indicativ. coniunct. indicativ. imperat.
I. sing. dor der   dabar darer dabor  
II. sing. daris dēris dare! dabāris darēris daberis dator!
III. sing. datur dētur   dabātur darētur dabitur dator!
I. plur. damur dēmur   dabāmur darēmur dabimur  
II. plur. daminī dēminī daminī! dabāminī darēminī dabiminī
III. plur. dantur dentur   dabantur darentur dabuntur dantor!
Thema Vox activa
ded- Tempus perfectum plusquam perfectum futurum
exactum
Persona indicativ. coniunct. indicativ. coniunct.
I. sing. dedī dederim dederam dedissem dederō
II. sing. dedistī dederis dederās dedissēs dederis
III. sing. dedit dederit dederat dedisset dederit
I. plur. dedimus dederimus dederāmus dedissēmus dederimus
II. plur. dedistis dederitis dederātis dedissētis dederitis
III. plur. dedērunt dederint dederant dedissent dederint

Verbum infinitum

Modus infinitivus participium
Tempus praesens perfectum futurum praesens perfectum futurum
Vox
activa
dare dedisse datūrum,
-am, -um esse
dāns   datūrus,
-a, -um­
Vox
passiva
darī datum,
-am, -um esse
datum īrī   datus,
-a, -um
 

Gerundium Gerundivum Supinum
dandī dandus, -a, -um datum datū